28 February Vaal Stand
23 February Turf Inner
21 February Vaal Stand
20 February Turf Stand
19 February Vaal Classic
19 February Vaal Classic
17 February Turffontein Stand
09 February Turffontein
07 February Vaal Stand
05 February 2019 Vaal Classic
02 February 2019 Turffontein